Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

feniculum
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
feniculum
feniculum

June 19 2018

feniculum
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaagatojaa agatojaa

June 13 2018

feniculum
(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe
Reposted frominto-black into-black

June 12 2018

feniculum
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadmiracja admiracja
feniculum
6857 86a9
Reposted fromlaj laj viagdziejestola gdziejestola
2198 5fe6
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola

June 11 2018

feniculum
feniculum
6611 28ad 500
feniculum
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabiianca biianca
feniculum
1041 0a29 500
feniculum
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmere Amere

June 10 2018

feniculum
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaagatojaa agatojaa
feniculum
Raczej nie jestem już smutna, tylko czuję, że nic mnie nie obchodzi i proszę dać mi spokój. 
— A. Olszowska
Reposted fromdys dys viaagatojaa agatojaa

June 06 2018

feniculum

from Pinterest: Giant LEGO bridge in Germany.

June 02 2018

feniculum
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

May 27 2018

feniculum
4543 72e7 500
Reposted fromTamahl Tamahl
feniculum

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viatruskawkowa11 truskawkowa11
feniculum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl