Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
feniculum
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viagdziejestola gdziejestola

February 16 2017

feniculum
9471 c08d 500
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja viaagobu agobu
feniculum
1478 4947 500
Reposted fromidaru idaru viaagobu agobu
feniculum
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viagdziejestola gdziejestola
feniculum
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
feniculum
6627 0e7c
Reposted fromstefanson stefanson viachrzrzrz chrzrzrz
feniculum
6175 1bec
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz

February 14 2017

feniculum
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaweruskowa weruskowa

July 10 2015

feniculum
5050 8e88
Reposted fromfitspro fitspro viaszalony-virus szalony-virus
feniculum
4049 742e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
feniculum
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus viaUncertainty Uncertainty
feniculum
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viaSundaySmile SundaySmile
feniculum
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viaSundaySmile SundaySmile
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viadiedrunk diedrunk
feniculum
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaweruskowa weruskowa
feniculum
7212 4977
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viamaccka maccka

July 09 2015

feniculum
Reposted frommeem meem viamyparty myparty
feniculum
Reposted frommeem meem viamyparty myparty
feniculum
5847 05ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl