Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

feniculum
0382 cc5b 500
Reposted fromAstalka Astalka viatak-niewiele tak-niewiele

November 06 2019

feniculum
Reposted fromshakeme shakeme viamaccka maccka
5356 3d36
Reposted fromnameherhope nameherhope viaurban-cities urban-cities
feniculum

November 05 2019

5356 3d36
Reposted fromnameherhope nameherhope viascorpix scorpix
6092 2725 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
9579 d9ef
Reposted fromunco unco vianieobecnosc nieobecnosc
0514 85a5
Reposted fromfuckblack fuckblack vianieobecnosc nieobecnosc
feniculum
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vianieobecnosc nieobecnosc
feniculum
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc

November 04 2019

feniculum
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.

November 03 2019

feniculum
Reposted fromshakeme shakeme viaurban-cities urban-cities

October 24 2019

feniculum
6587 587c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamaccka maccka

October 21 2019

9663 6a62
Reposted fromerial erial viamaccka maccka

October 18 2019

feniculum
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viamaccka maccka
feniculum
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viamaccka maccka
feniculum
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

September 26 2019

feniculum
  

me at a job interview 

Reposted fromnewgirl newgirl viaretaliate retaliate

September 25 2019

feniculum
feniculum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl