Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2018

feniculum

November 10 2018

feniculum
3523 3aab
feniculum
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaftmo ftmo
feniculum
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl
feniculum
 Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Reposted fromavooid avooid viablackheartgirl blackheartgirl

November 09 2018

feniculum
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viaMaddoxx Maddoxx

November 08 2018

feniculum
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaolvido olvido
feniculum
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viay-xcv-y y-xcv-y
feniculum
feniculum
Tamolitch Pool, Oregon

November 05 2018

feniculum
7777 dd56 500
feniculum
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane
feniculum
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
feniculum
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
feniculum
feniculum
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

November 04 2018

feniculum
feniculum
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vialissie lissie
7643 2b9d 500
Reposted fromgraysen graysen viabluejane bluejane

November 03 2018

feniculum
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl