Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

feniculum
5334 e01b 500
Erosion does amazing things.

July 19 2019

feniculum
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaweruskowa weruskowa

July 14 2019

feniculum
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi vialissie lissie

July 10 2019

feniculum
5294 9c49
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamalinowowa malinowowa
feniculum
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
feniculum
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
feniculum

July 08 2019

feniculum
Jeśli zaproponują ci miejsce w statku kosmicznym, nie pytaj, co to za miejsce. Po prostu wsiadaj.
— Sheryl Sandberg
Reposted fromavooid avooid viaSilentForest SilentForest
feniculum
4792 21d5 500
Reposted fromfungi fungi viagdziejestola gdziejestola
feniculum

July 06 2019

feniculum

July 05 2019

feniculum
8714 c769
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
feniculum
8100 7d32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
feniculum
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
feniculum
2562 7e6d 500

July 04 2019

feniculum
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
feniculum
7314 d21c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreywolf greywolf
feniculum
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viatysiace-mysli tysiace-mysli
feniculum
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxvcth xvcth
feniculum
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl