Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

feniculum
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viabreatheslow123 breatheslow123

September 13 2019

feniculum
8368 ed02 500
Reposted fromfungi fungi viainto-black into-black
feniculum
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
feniculum
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu viajamaicanbeat jamaicanbeat
feniculum
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
feniculum
Reposted fromFlau Flau viaVinroli Vinroli
feniculum
7799 cc51 500
feniculum

September 08 2019

feniculum

September 07 2019

feniculum
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim viagdziejestola gdziejestola
feniculum
Reposted frompffft pffft viadreamboat dreamboat
feniculum
Reposted fromnameherhope nameherhope viahulagula hulagula
feniculum
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaccka maccka

August 30 2019

feniculum
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
feniculum
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

August 29 2019

feniculum
9404 938c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

August 28 2019

feniculum
7457 4072 500
Reposted fromcontigo contigo viachangecolour changecolour
feniculum
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool vialissie lissie

August 24 2019

feniculum

August 20 2019

feniculum
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl